fr | en

zoomin zoomout pan distance surface CursorLocation Help

Format:
Resolution:
Title:
Note:
   Shortcuts
JavaScript must be enabled to use CartoWeb
Loading message
(move window by clicking on it)
XY
WGS 84 -0.99936 -0.99780 degrés
UTM 30 (WGS 84) 722633 -110355 mètres
UTM 31 (WGS 84) 54674 -110558 mètres
ETRS 89 -1.0000 -1.0000 degrés
Lambert II etendu 95269 -3684875 mètres
Lambert 93 97398 768146 mètres
EGSA87/GGRS87 (m): %s / %s
Approx. distance : %s m
Approx. area : %s m²
Current scale: 1:
scalebar_alt

Links

Company Infodim
Spatial Data Infrastructure of InfodimSDI Infodim
 • Web Site of Infodim : Infodim.eu

 • The website of the company is in few languages (English,greek,french and albanian).
  KMZ In order to find our company with Google Earth, please click here

  Google Maps In order to find our company with Google Maps, please click here

 • SDI Infodim:..

 • The website of the company is in few languages (English,greek,french and alabanian).

Geographic Data
 • Projection system: Greek Geographical Reference System 87 (EPSG:4121)
 • Reference maps (DEM) ..
 • Voras Project(Fire Protection) Voras
 • Komotini Project(Urban Maps System) City of Komotini

This demo is an overview of the standard functionalities that are somehow visible for an end-user in Cartoweb. To get the most out of it, read through this Help guide before starting to explore.


Themes tab Themes tab

Cartoweb supports an arbitrarily complex hierarchy of layers, with indefinite path.
The layers which are checked and so selected, are displayed.

chargement du logo refresh Once you have chosen your data, click on the OK button, located beneath the tab, to update your changes


Search tab Search tab

This tab allows you to move the center of the viewing area on a desired location. You can choose this location by three differents ways :
petto select a shortcut to a specific location,
petto entering the coordinates in the box X and Y (to start the search type on the touch chargement du logo key_enter),
petto do a search on the name. For it, please select the data on which you are interested in, type the word or the begining of the word you think correspond to a feature of the data and follow the instructions.


Outline tab Outline tab

In Cartoweb, it is possible to freely draw points, lines, rectangles and polygons on the map, and to attach labels to them. These features are persistent: they survive panning or zooming.
This tab allows you to obtain informations on the drawn features and to switch on the mask mode, in which everything but the outlined polygon is masked, is provided too.

outline_point outline_line outline_rectangle outline_polygon To draw the desired features, you might use outline tools.


Query tab Query tab

Query Using the query tool, you can geographically search for objects. Found objects are hilighted and their attributes are displayed.
The queries are persistent (i.e. you can add new objects to already selected objects).
Note : only the layers which are specified questionnable by the administrator of the website are concerned by the query.

This tab allows you to parametrize your search. For each layers, which can be interrogated, the following options can be set :
petHilight : allows to activate/desactivate features hilight;
petAttributes : if it's checked, the layers attributes can be requested. Instead, only object IDs will be returned;
petTable : allows to display the query result;
petUnion selection : when selecting a group of objects, already selected ones are kept selected and no yet selected ones are selected;
petXor : when selecting a group of objects, already selected ones are unselected and no yet selected ones are selected (defaut type);
petIntersection : when selecting a group of objects, only already selected are kept selected;
petInQuery : if it's checked, you force query to use this layer;
petMask : if it's checked, you apply a mask instead of a simple selection. This don't work when using highlight mecanism;

If "Query all selected layers" option is checked, the query will handle all the questionnable layers


Print tab Print tab

Cartoweb is able to output a PDF document. You can choose in this dialog tab, the elements you want to display (scalebar, overview, query results, legend) and specify additional options (format and resolutiion, orientation, title, note).


About tab About tab

This tab give you some informations on the data and the projections.
All the data are royalty-free. Nima refers to the datasource for the vector background and Gtopo30 refers to the datasource for the raster background.


Globe Mapping tools

Navigation interface
There are many possibilities to navigate on the main map, that is to change the scale and the position
petthe arrows surrounding the map;
petthe dynamic (i.e. clickable) keymap;
petthe navigation tools (zoom and pan), which are detailled below;
petthe drop down menu "Scale";
petthe various options in the "Search" tab.
The menu "Mapsize" is self- explanatory.

zoomin The Zoom In tool allows you to focus on a specific, smaller region of the Europe area. Click the Zoom In button and then either click the map near the center of the region you are interested in or click-and-drag a rectangle surrounding the area. The Zoom In tool can be used multiple times to move closer and closer to desired regions.
zoomout The Zoom Out tool allows you to focus on a larger area of the map than is currently displayed. Click the Zoom Out button and then click the map near the center of the larger region you are interested in. The Zoom Out tool can be used multiple times to view larger and larger regions.
panThe Pan Map tool allows you to move the center of the viewing area without changing the scale of the map. Click the Pan Map button and then click and drag the map image to recenter it.
fullextentThe Zoom to Full Extents tool allows you to quickly reset the current map view to the entire Europe area. There is no need to click on the map to activate this tool - it is activated as soon as you click the Zoom to Full Extents button.


Measuring tools
distancearea Distances and surfaces can be measured on the main map with the above tools.


Others tools

internationalization The internationalization tools allow you to switch langage (Cartoweb uses gettext for the translation).

login Access to different elements of Cartoweb can be allowed or denied according to who is currently using the application. Both functionnalities and data may have access restrictions. For this demo, you can access to more rights by using login 'demo' and password 'demo'. You can then access to the train data and to the print fonctionnalities.For more information, you can have a look to the Cartoweb documentation

expand tree     close tree     check all     uncheck all    
Reference Maps Relief of Greece
Administrative territories of Greece Regions
Prefecture areas - Nomos
Departments - Dimos
Municipalities - OTA
Geography of Greece Villages and cities
Roads of Greece
cities and Towns
Projects of Infodim Company + Voras Project - Pellas
+ Fire protection infrastructures
Forest gates
Helicopter port
Helicopter area
Fire points
Destroyed areas
Meteorological Stations
Protection track
Fire station Aridaia
Forest gates
Forest gates
Water points
Water points
Water points
+ Areas of protection services
Fire station Edessa
Fire station Edessa area
Fire station Aridaia
Fire station Aridaia
+ Land Use and infrastructures
Agricultural cadastre
+ Geology type 1
Ó÷éóôüëéèïé
Ìéêñïêñõóôáëëéêïß áóâåóôüëéèïé
ÊïñÞìáôá
Çìéêñõóôáëëéêïß áóâåóôüëéèïé...
ÁëëïõâéáêÝò áðïèÝóåéò
Êþíïé êïñçìÜôùí
ÊïëëïõâéáêÝò êáé áëëïõâéáêÝò
Êñõóôáëëéêïß áóâåóôüëéèïé
ÊñïêáëïðáãÞ, øáììßôåò...
Óåñðåíôéíßôåò
Êþíïé áðü ìåãÜëá ôåìÜ÷éá ìáñìÜñùí
Êþíïé áóýíäåôùí ÷åéìáññùäþí áðïèÝóåùí
Óéðïëßíåò êáé ìÜñìáñá
Ðáëáéïß êþíïé êïñçìÜôùí
Óýã÷ñïíïé êáé ðñüóöáôïé êþíïé
Ôïööéôéêïß ó÷éóôüëéèïé êáé ìÜñìáñá
Íçñéôéêïß êáé ðåëáãéêïß áóâåóôüëéèïé
Öëýó÷çò
Êñõóôáëëéêïß áóâåóôüëéèïé ãêñßæïé ìå óðÜíéá èñáýóìáôá Ãáóôåñïðüäùí
Óýã÷ñïíåò ðïôÜìéåò áëëïõâéáêÝò áðïèÝóåéò
Ôñáâåñôßíçò
Ïöéüëéèïé
ÏöéïëéèéêÜ êñïêáëïðáãÞ
Ãíåýóéïé - ÷áëáæßôåò
Öëõó÷ïåéäÞò óåéñÜ
+ Geology type 2
Ñõüëéèïò
Äáêßôåò, ôñá÷åßôåò, ëáôßôåò, áíäåóßôåò
ÐõñïêëáóôéêÜ
Çöáéóôåéï
Ìáîéëáñïåéäåßò ëÜâåò
Ãíåýóéïé
ÌåôáêñïêáëïðáãÞ
Ó÷éóôüëéèïé - ìåôáâáóßôåò
Ìåôá - çöáéóôåéïúæçìáôïãåíÞò óåéñÜ
Óéðïëßíåò êáé äïëïìéôéêÜ ìÜñìáñá
ÌåôáúæÞìáôá êáé ìáñìáñõãéáêïß ó÷éóôüëéèïé
ÓéðïëéíïìÜñìáñá
Ãíåõóéïó÷éóôüëéèïé
Ìïó÷ïâéôéêïß ïñèïãíåýóéïé
Ìáñìáñõãéáêïß ó÷éóôüëéèïé êáé ãíåýóéïé
Áóâåóôüëéèïé ìå ñïõäéóôÝò
Ó÷éóôïãíåýóéïé, ðñáóéíïó÷éóôüëéèïé, ðñáóéíßôåò
Ëéìíáßá éæÞìáôá
Áóâåóôüëéèïé êáé äïëïìßôåò
ØçöéôïðáãÞ, øáììßôåò, éëõüëéèïé
Áóâåóôïëéèéêïß öáêïß
Öëõó÷ïåéäÞò óåéñÜ
Óðéëßôåò - Êåñáôïöýñåò
ÏöéïëéèéêÜ êñïêáëïðáãÞ
Õöáëïãåíåßò áóâåóôüëéèïé
ÁíèñáêéêÜ êñïêáëïðáãÞ
Ìáýñïé ÷áëáæéáêïß - óåñéêéôéêïß öõëëßôåò
Ìáýñïé ÷áëáæéáêïß - ìåôáúëõüëéèïé
×áëáæéáêÜ ëáôõðïêñïêáëïðáãÞ
Ðñáóéíïó÷éóôüëéèïé, ðñáóéíßôåò
Ôñáâåñôßíçò
ÐëåõñéêÜ êïñÞìáôá
Áñãéëþäç éæÞìáôá êáé êïñÞìáôá
Êþíïé êïñçìÜôùí
Êþíïé áðü ìåãÜëá ôåìÜ÷éá ìáñìÜñùí
ÌåôáçöáéóôåéïúæçìáôïãåíÞò óåéñÜ
Municipalities
Municipality areas
Villages
Isolign 100
Single track
Road
Villages and cities
Water sources
Toponomy area
Toponomy
Hydrological surfaces
Hydrological surfaces areas
+ Land use
Ìéêôü äÜóïò
ÄÜóïò ðëáôýöõëëùí
ÌåôáâáôéêÝò äáóþäåéò
ÓêëçñïöõëëéêÞ âëÜóôçóç
ÅêôÜóåéò ìå áñáéÞ âëÜóôçóç
ÅêôÜóåéò ìå ÅôåñïãåíÞò âëÜóôçóç
Öõóéêïß âïóêüôïðïé
ËéâÜäéá
Óýíèåôá óõóôÞìáôá êáëëéÝñãåéáò
ÄéáêåêïììÝíç áóôéêÞ ïéêïäüìçóç
Ïðùñïöüñá äÝíôñá...
Ðáñáëßåò,áììüëïöïé,áììïõäéÝò
ÄÜóïò êùíïöïüñùí
Ìç áñäåýóéìç-áñüóéìç ãç
+ Limits and territories of project
Relief of Edessa area's
Agricultural cadastre
Limits of local municipalities
Limits of local municipalities area
Limits of municipalities
Limits of prefecture
Limits of study area
Limits of villages
Municipality names
+ Komotini Urban Maps
+ Entertainment theme
Theaters
Cinema
Bars
athlitismo
+ Touristic theme
Museums
Hotels
Toursitic sights
Cultural sights
Historic sights
+ Health theme
Hospitals
Pharmacies
+ Bus theme
Bus stations
Bus lines
+ Service theme
Public services
thriskei
sxolei
Upside Downside

                              Transparency

Quick OGC Layer Loader
:


Number of results:
Search in current map extent
Open the catalog of infoDIM
Relative Brightness
R
Red
G
Green
B
Blue
H
Hue
S
Saturation
L
Luminance
close COLOR Relative Brightness:

Modify current picked color brightness, from the current color up to black. Click will update the temporary color area. Releasing the click will modify the final color area.

Red, Green, Blue sliders:

Modify current picked color RGB. Click will update the temporary color area. Releasing the click will modify the final color area.

Red, Green, Blue input:

Inputed RGB value will update both the temporary and final color area.

#hexvalue input:

Inputed #hexadecimal color code will update both the temporary and final color area.

close